"Pewny Krok – Odblokowanie Potencjału”


§1. Wykaz pojęć i skrótów

 1. Wykaz pojęć:
  1. Projekt – "Towards sustainable livelihoods for vulnerable refugees in Poland",
  2. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Pewny Krok: Odblokowanie Potencjału"
  3. Donor – Mercy Corps Poland
  4. Realizator – Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab)
  5. Zespół projektowy – pracownicy Salam Lab, oddelegowani do realizacji Projektu
  6. Asystent(ka) ds. aktywizacji lub Asystent(ka) – pracownik bezpośrednio prowadzący działania aktywizujące,
  7. Uczestniczka/Uczestnik – osoba dorosła zakwalifikowana do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

§2. Informacje o Projekcie

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestniczek i Uczestników Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie "Pewny Krok: Odblokowanie Potencjału", realizowanym w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego przez Mercy Corps.
 2. Realizatorem Projektu (wnioskodawcą) jest Salam Lab – Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
 3. Całkowita wartość Projektu wynosi 502 079,50 PLN.
 4. Projekt realizowany jest w okresie 01.07 – 30.11.2023 r.
 5. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie, przy ulicy Radziwiłłowskiej 3.
 6. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (dalej: Salam Lab) zarejestrowane w KRS pod numerem 0001011790.

§3. Postanowienia ogólne

 1. Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 30 osób samotnie opiekujących się dzieckiem/dziećmi i z tego powodu oddalonych od rynku pracy oraz osób z niepełnosprawnościami umożliwiającymi podjęcie pracy.
 2. Zadania przewidziane w Projekcie dla Uczestniczek/ów:
  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów Uczestniczek/ów;
  2. aktywna integracja o charakterze społecznym, poprzez wsparcie asystentów rodzin,
  3. aktywna integracja o charakterze zawodowym, w tym wsparcie i doradztwo zawodowe.
 3. Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą na terenie Krakowa w odpowiednio wyposażonych salach, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.
 4. Udział w Projekcie jest nieodpłatny.

§4. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba zamieszkała na terenie Krakowa, która posiada status UKR, opiekująca się samotnie dzieckiem/dziećmi lub osoba z niepełnosprawnościami.
 2. Informacja o projekcie znajdzie się na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych.
 3. Rejestracja do projektu odbywać się będzie w dniach 3.07 – 14.07.23 w biurze organizacji przy ul. Radziwiłłowskiej 3.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu warunków z §4 ust. 1 jest zarejestrowanie się w punkcie pomocy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Osoby zakwalifikowane dodatkowo muszą złożyć:
  1. deklarację uczestnictwa w Projekcie;
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych;
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody/braku wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.

§5. Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości płci. Przewidziana liczba kobiet biorących udział w Projekcie – min 50%.
 2. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły od 17.07.2023 do 31.07.2023 roku.
 3. Realizator może wydłużyć termin rekrutacji lub przeprowadzić dodatkową rekrutację w przypadku, gdy nie zrekrutuje wystarczającej liczby Uczestniczek/ów.
 4. Rekrutacja obejmuje następujące etapy:
  1. Rejestracja i złożenie wymaganych dokumentów
  2. Ocena formularza rekrutacyjnego oraz kryteriów formalnych
  3. Przyznanie punktów
 5. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 6. Kandydatki/ci składają formularz rekrutacyjny za pośrednictwem asystentki lub asystenta zatrudnionego w Salam Lab. Następnie w wskazanym terminie wskazanym należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników.
 7. Zespół projektowy dokonuje oceny formularza rekrutacyjnego oraz weryfikuje spełnianie przez Kandydata/kę kryteriów formalnych. Kandydaci/tki są niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.
 8. Za moment dokonania zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty poprawne formalnie.
 9. Asystentka przyznaje następnie punkty za spełnianie kryteriów.
 10. Podczas rekrutacji obowiązuje system punktowy. Kandydat otrzymuje punkty za:
  1. zgłoszenie się do projektu osoby samotnie opiekującej się dzieckiem/dziećmi – 1 pkt
  2. kobiety – 2 pkt
  3. osoby opiekujące się dzieckiem/dziećmi do lat 3 – 2 pkt
  4. osoby z niepełnosprawnościami – 2 pkt
 11. W przypadku spełnienia kilku kryteriów premiujących punkty będą sumowane.
 12. Na potwierdzenie spełnienia poszczególnych kryteriów w procesie rekrutacji kandydaci/tki zobowiązani będą przedłożyć: dokument potwierdzający rodzicielstwo/opiekę prawną nad dzieckiem/dziećmi, orzeczenie o niepełnosprawności.
 13. Do projektu zakwalifikowane będą osoby z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
 14. Osoby przyjęte do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie mailowo lub telefonicznie, zostanie im też ustalone pierwsze spotkanie z Zespołem projektowym, w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD).
 15. Lista Uczestniczek/ów projektu wraz z dokumentacja rekrutacyjną będzie dostępna w biurze Projektu, w Krakowie, przy ulicy Radziwiłłowskiej 3.
 16. Przyjmowane będą wyłącznie deklaracje wypełnione na właściwym formularzu opatrzone miejscowością, datą i czytelnym podpisem kandydata.
 17. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zostaje skreślona z listy Uczestniczek/ów. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z największa liczbą punktów.
 18. Dokumenty złożone w trakcie rekrutacji przez Kandydatki/ów nie podlegają zwrotowi.
 19. Uczestnik może poprosić o usunięcie danych osobowych z bazy, co wiąże się z wykluczeniem z udziału w projekcie.

§6. Inne postanowienia

 1. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu określa umowa zawarta z Uczestniczką/Uczestnikiem w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.

§7. Rezygnacja z udziału w Projekcie

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie w Biurze Projektu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem wsparcia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba kandydująca do udziału w Projekcie akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 3. Realizator ma prawo w każdym czasie do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 4. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Manadżer programów aktywizacyjnych w Salam Lab.